Bestuur

CBS De Akker gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Lisse. Deze structuur geeft de leden van de schoolvereniging de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het bestuur en op de samenstelling daarvan. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden in de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur bestaat uit 9 leden. Elk lid is na 3 jaar aftredend en herkiesbaar. De maximale zittingsduur bedraagt 9 jaar voor algemene bestuursleden en 12 jaar voor leden van het dagelijks bestuur. In het bestuur is vanuit de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Lisse één persoon vertegenwoordigd. Formeel wordt één keer per jaar vergaderd met de kerkenraad.

De bestuursfilosofie op basis van het Policy Governance Model en de Code voor Goed Bestuur (Vereniging Gereformeerd Onderwijs) is uitgewerkt in het bestuursdocument
Bestuurlijk Beleidskader. In het bestuursdocument ligt de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen het bestuur en de directie van de school op hoofdlijnen vast, alsmede de manier van rapporteren door de directie aan het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
H.C. Klop

Secretaris
A. Reijerkerk

Penningmeester
J.J.P. Baartman

Kerkenraadslid
C. Kersbergen

2e Secretaris
G.J. den Butter


P. Hobo


J. Rip


A. Voshart

2e Penningmeester
A. Westerman