Onze school

Bestuur

Christelijke Basisschool De Akker gaat uit van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Lisse. Deze vereniging kiest uit haar leden een bestuur van onbezoldigde bestuursleden. In de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zijn aan het bestuur een aantal regels meegegeven.
 
Identiteit
In lijn hiermee ziet het bestuur het als een kernopdracht om samen met ouders en kerk, op grond van de Bijbel en de gereformeerde belijdenis, bij te dragen aan de opvoeding en vorming van leerlingen. Een van haar doelstellingen is dat deze christelijke identiteit in de schoolpraktijk op een zeer merkbare manier tot uiting komt. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden in de Algemene Ledenvergadering. Deze structuur geeft de leden van de schoolvereniging de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het bestuur en op de samenstelling daarvan.
 
Manier van besturen
Het bestuur bestaat uit 9 leden. Elk lid is na 3 jaar aftredend en herkiesbaar. De
maximale zittingsduur bedraagt 9 jaar voor algemene bestuursleden en 12 jaar voor leden van het dagelijks bestuur. In het bestuur is vanuit de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Lisse één persoon vertegenwoordigd. Tenminste één keer per jaar vergadert het bestuur met de kerkenraad.
 
De Code voor Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (2017, PO-Raad) vormt, naast de eerdergenoemde christelijke identiteit, het uitgangspunt voor het bestuurlijk handelen. Het bestuur heeft deze code uitgewerkt in het eigen en meer specifieke Code Goed Bestuur. In deze code zijn de spelregels en procedures voor het bestuur zelf maar ook voor de manier waarop het bestuur en de directeur samenwerken, vastgesteld.
 
Bij besluitvorming laat het bestuur zich leiden door een Bestuurlijk Beleidskader (BBK) en een Strategisch Beleidskader (SBK) voor de langere termijn. Het SBK, waarvan voor ouders en andere belangstellende betrokkenen een publieksvriendelijke versie is opgesteld, geeft de langere-termijnkoers aan voor de school met betrekking tot bijvoorbeeld de christelijke identiteit, onderwijs, personeel en financiën. Het BBK beschrijft de doelstellingen van het bestuur, de specifieke kaders voor de directeur en de manier waarop de resultaten van de school gevolgd en beoordeeld worden door het bestuur.
 
Het intern toezicht wordt uitgevoerd door een daartoe door de leden gekozen commissie uit de Algemene Ledenvergadering, de Commissie van Intern Toezicht (CIT). Hiermee zijn toezicht en bestuur organiek gescheiden (two-tier). Daarnaast laat het bestuur zich adviseren door een Medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn.
 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

A. Westerman, voorzitter
J. Rip, secretaris
J.B. bij de Vaate, penningmeester
P. Hobo, afgevaardigde kerkenraad Gereformeerde Gemeente Lisse
P.T. Balkenende
W.F. den Breejen
J.J. van Delden
R. van Dam
T.T. Speksnijder