Onze School

Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen verplicht de school een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR vertegenwoordigt ouders en personeel en adviseert het bestuur over alle aangelegenheden in en rond de school die belangrijk zijn voor zowel ouders en leerlingen als directie en personeel.
Tevens kan de MR zaken die door ouders en/of personeelsleden worden aangedragen bij het bestuur aan de orde stellen.
De MR communiceert met haar achterban via de nieuwsbrief "Akkerfeitjes-Akkefietjes". Daarnaast wordt het jaarverslag verstuurd naar alle betrokkenen. Ook zijn op verzoek notulen van vergaderingen geheel of gedeeltelijk in te zien door ouders of personeelsleden.

Contact zoeken met de MR kan heel eenvoudig door een van de onderstaande leden aan te spreken of via mr@deakkerlisse.nl


De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Namens het personeel:
dhr. C.J. van Leeuwen (voorzitter)
mevr. C.A.T. van der Blonk (secretaris)

Namens de ouders:
mevr. S. Theunissen-de Regt