Verlofaanvraag

Verlof

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen biedt de leerplichtwet mogelijkheden voor een uitzondering.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels van deze uitzondering houden. Deze uitzonderingen worden hieronder beschreven.
We hebben deze informatie ontleend aan de informatie van het Regionaal Bureau Leerplicht.
 

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaats vinden. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Deze verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Voor uw verzoek kunt u gebruik maken van het formulier 'Verzoek om vrijstelling geregeld schoolbezoek wegens vakantie'. Bij uw verzoek moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. U kunt uw verzoek inleveren bij de directeur, dhr. G. Romijn.
Wanneer u verlof wenst voor een periode langer dan 10 dagen, kunt u gebruik maken van het formulier 'Verzoek om vrijstelling geregeld schoolbezoek voor meer dan 10 dagen'. U dient dit verzoek in te leveren bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (zie adres op het formulier).


Verlof in geval van 'andere gewichtige omstandigheden'

Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen liggen.
Hierbij moet gedacht worden aan:
 • verhuizing
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten
 • overlijden van bloed- of aanverwanten
 • viering van 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum
 • viering van het 12½-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.

Hierbij moet niet gedacht worden aan:
 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • activiteiten i.v.m. zgn. kroonjaren
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
 • wereldreizen o.i.d.
Voor uw aanvraag van verlof in geval van 'andere gewichtige omstandigheden' kunt u gebruik maken van het formulier 'Aanvraag verlof'.
U kunt uw aanvraag inleveren bij de directeur.

En verder …

 • vragen we u verlof wegens 'andere gewichtige omstandigheden' ruim van te voren aan te vragen.
 • worden verlofaanvragen altijd individueel beoordeeld.
 • wordt verlof dat opgenomen wordt zonder toestemming van de directeur gezien als ongeoorloofd schoolverzuim.
 • is de directeur verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.
 • beslist de leerplichtambtenaar of er in dat geval een proces-verbaal wordt opgemaakt.
 • is het verstandig om eerst verlof aan te vragen en pas na eventuele toestemming uw afspraken te maken.